Yhtiön selvitystilaan

17.07.2017

Yrityksen toiminnan voi lopettaa kahdella eri tavalla: lopettamalla yrityksen toiminnan omasta aloitteesta tai rekisteristä poistamisen kautta. Seuraavassa on kerrottu, mitä eroja niillä on.

Kun yrityksen toiminnan lopettaminen lähtee omistajan päätöksestä, niin rekisteristä poistamisesta päättää tuomioistuin tekemällään määräyksellä. Rekisteristä poistamiseen johtaa mm. omistajan jättämä konkurssihakemus.

Yrityksen rekisteristä poistaminen

Yrityksen rekisteristä poistaminen tulee kyseeseen silloin, kun yritys ei noudata lain säätämiä vaatimuksia. Tällaisessa tapauksessa annetaan asia tuomioistuimen ratkaistavaksi ja tuomarilla on oman harkintansa mukaan oikeus päättää poistattaa yritys rekisteristä. Myös yrityksen johdolla, hallituksella, hallintoneuvostolla, hallituksen jäsenellä tai osakkaalla on oikeus ilmoittaa tuomioistuimelle aikomuksesta poistaa yritys rekisteristä.

Yrityksen rekisteristä poistamiseen saattavat johtaa monet eri syyt, mm. tilinpäätöksen toimittamatta jättäminen, konkurssi tms.

Jos yritys on poistettu rekisteristä, on omistajien hankalaa saada yrityksen varoja haltuunsa, sillä oikeushenkilö on poistettu rekisteristä ja edustusoikeus on menetetty.

Yrityksen toiminnan lopettaminen

Aloitteen yrityksen toiminnan lopettamiseen tekevät omistajat, jotka tekevät asiasta yksimielisen päätöksen. Päätöstä seuraa yrityksen lakkauttaminen.

Yrityksen toiminnan voi Viron liiketoimitalain mukaan lopettaa seuraavissa tapauksissa:

 • omistajien päätöksellä (eli omistajien aloitteesta)
 • tuomioistuimen määräyksellä
 • jos yritys on asetettu konkurssiin
 • jos yrityksen konkurssimenettely raukeaa ennen yrityksen konkurssiin asettamista
 • muissa lain säätämissä tapauksissa (mm. osakeyhtiön kohdalla liiketoimintalain 364 § säädetyillä perusteilla)

Yrityksen toiminnan lopettamisen prosessi

Yrityksen toiminnan lopettamisen prosessi on aikaa vievää. Sen aikana pitää järjestellä kaikki yrityksen siihen mennessä keräämät asiakirjat ja maksaa kaikki sopimuksista johtuvat saatavat yritykseltä. Prosessissa on kolme eri vaihetta:

 • toiminnan lopettamisen päätöksen tekeminen
 • yrityksen lakkauttamismenettely
 • yrityksen poistaminen rekisteristä

Lakkauttamismenettely tarkoittaa yrityksen omistamien varojen jakoa ja on tarkoitettu velkojien etujen suojaamiseen.

Lakkauttamismenettely

Lakkauttamismenettely tarkoittaa yrityksen omistamien varojen jakoa ja on tarkoitettu velkojien etujen suojaamiseen. Se on yrityksen toiminnan lopettamisen edellyttämä useita toimintoja sisältävä vaihe.
Tässä yhteydessä on huomioitava, että yritys oikeushenkilönä voimassa ja oikeustoimivaltainen sen rekisteriin merkitsemisen hetkestä siitä poistamiseen. Yrityksen rekisteristä poistamista edeltää yrityksen velvollisuuksien hoitaminen.

Lakkauttaminen on yrityksen toiminnan lopettamisen edellyttämä monivaiheinen tapahtuma.

Yrityksen lakkauttamisen puitteissa on hoidettava seuraavat toimet:

 • osakkaat tekevät päätöksen toiminnan lopettamisesta
 • laaditaan liiketoiminnan katsaus
 • toiminnan lopettamisesta ilmoitetaan velkojille (ilmoitus julkaistaan Avalikud Teadaanded -julkaisussa)
 • rekisteriin tehdään asianmukainenmerkintä (ilmoitus yrityksen lakkauttamisesta ja selvitysmiehen nimi)
 • laaditaan lakkauttamisen lähtötase
 • myydään varat, peritään saatavat, maksetaan velkojien saatavat
 • laaditaan lopputase ja varainjakosuunnitelma

Lakkauttamispalvelu

kuten tästä näkee, lakkauttaminen vaatii useiden eri toimien suorittamista ja on aikaa vievää, erityisen haasteellisissa tapauksissa jopa yli puoli vuotta. Me tarjoamme Aabergissa asiakkaille nopeaa ja turvallista lakkauttamispalvelua, joka koostuu seuraavista toimista:

 • yrityksen toiminnan lopettaminen
 • lakkauttamisen lähtötaseen ja sitä avaavan raportin laatiminen
 • päättyneen tilikauden osalta tilinpäätöksen laatiminen
 • velkojille yrityksen toiminnan lopettamisilmoituksen lähettäminen
 • saatavien perintä
 • varojen myynti
 • velkojien saatavien maksaminen
 • lopputaseen ja lakkauttamismenettelyssä käyttämättä jääneiden varojen jakosuunnitelman laatiminen
 • käyttämättömien varojen jako omistajien kesken

Jos varat eivät riitä kaikkien saatavien maksamiseen, on yritys haettava konkurssiin.

Jokainen yritys on erilainen, joten myös lakkauttamismenettelyt ovat erilaisia. Jokaisen toimeksiannon hinta selvitetään erikseen. Jos tarvitset lakkauttamispalvelua, ota yhteyttä ja keskustemme kaikista asiaan liittyvistä ehdoista ja hinnoista.

Aabergin yrityksen selvitystila hinnasto näet täältä.


  [recaptcha id:recaptcha theme:dark size:compact]