Ettevõtte likvideerimine

17.07.2017

Ettevõtet saab lõpetada kahel viisil: vabatahtlikult lõpetamise või sundlõpetamise kaudu. Vaata alljärgnevalt, mis erinevusi need endas kannavad.

Kui vabatahtlik lõpetamine saab alguse omaniku otsusest oma ettevõtte kinni panna, siis sundlõpetamise otsus tehakse kohtumääruse kaudu. Siia alla kuulub ka omanike algatatud pankrot.

Sundlõpetamine

Sundlõpetamist rakendatakse juhul, kui ühing ei järgi teatavaid seaduseid ja nõudeid. Selliselt sekkub kohus ja võib sundlõpetamise otsustada omal algatusel. Samas saab kohtule anda lõpetamise soovist märku ka ettevõtte juhatus, nõukogu, juhatuse liige, osanik, jne.
Sundlõpetamiseni võivad viia mitmed erinevad aspektid, näiteks ka majandusaasta aruande mitteesitamine, pankrot jne.

Peale sundlõpetamist on ettevõtte omanikel keeruline saada oma vara ettevõttest kätte, kuna juriidiline isik on likvideeritud ja puudub esindusõigus.

Vabatahtlik lõpetamine

Äriühingu vabatahtlik lõpetamine saab alguse omanikest, kes peavad tegema ühise otsuse tegevuse lõpetamise kohta. Sellele järgneb juba ka likvideerimise protsess.

Ettevõtte tegevuse saab äriseadustiku järgi lõpetada:

 • omanike otsusega (st vabatahtlikult)
 • kohtulahendiga
 • osaühingu pankroti väljakuulutamisega
 • osaühingu pankrotimenetluse raugemisega enne pankroti väljakuulutamist
 • teistel seaduses või põhikirjas ettenähtud alustel (nt aktsiaseltsi puhul äriseadustiku § 364 alusel)

Äriühingu lõpetamine kui protsess

Äriühingu lõpetamise protsess on aeganõudev tegevus. Selle käigus on vaja korrastada kõik ettevõtte senised dokumendid ja lõpetada kõik lepingulised nõuded ettevõtte vastu.

Protsess iseenesest on 3 etapiline:

 • otsuse langetamine lõpetamise kohta
 • ettevõtte likvideerimismenetlus
 • äriregistrist kustutamine

Likvideerimine kui menetlus seisneb ühingule kuuluva vara jaotamises ning on suunatud võlausaldajate huvide kaitsmisele.

Likvideerimine kui menetlus

Likvideerimine tähendab ühingule kuuluva vara jaotamist ning on suunatud võlausaldajate huvide kaitsmisele. See on toimingute etapp, mis on vajalik ühingu tegevuse lõpetamiseks.

Tähelepanu peab pöörama ka sellele, et Sinu ettevõte on juriidilise isikuna kehtiv ja õigusvõimeline äriregistrisse kandmise hetkest kuni sealt kustutamiseni. Äriühingu äriregistrist kustutamisele peab eelnema äriühingu kohustuste täitmine.

Likvideerimine on toimingute etapp, mis on vajalik ühingu tegevuse lõpetamiseks.

Likvideerimise raames tuleb teha järgmised toimingud:

 • osanikel võtta vastu lõpetamisotsus
 • koostada majandustegevuse ülevaade
 • teavitada võlausaldajaid (teate avaldamine väljaandes Ametlikud Teadaanded)
 • teha kanne äriregistrisse (likvideerimisteade ja likvideerijate nimi)
 • koostada likvideerimise algbilanss
 • müüa vara, sisse nõuda võlad, rahuldada võlausaldajate nõuded
 • koostada lõppbilanss ja varajaotusplaan

Likvideerimise teenus

Nagu näha, koosneb likvideerimine paljudest aega- ning vaevanõudvatest toimingutest, mis võib vastavalt keerukusastmele võtta aega üle poole aasta. Aabergis pakume oma klientidele turvalist ning soodsat likvideerimisteenust, mis koosneb järgnevatest tegevustest:

 • Ettevõtte tegevuse lõpetamine
 • Likvideerimise algbilansi ja seda selgitava aruande koostamine
 • Lõppenud majandusaasta kohta majandusaasta aruande koostamine
 • Võlausaldajate teavitamine
 • Võlgade sisse nõudmine
 • Varade müük
 • Võlausaldajate nõuete rahuldamine
 • Lõppbilansi ja likvideerimisel järelejäänud varade jaotusplaani koostamine
 • Omanike vahel allesjäänud varade jaotamine

Kui varadest ei jätku kõigi nõuete rahuldamiseks, tuleb esitada pankrotiavaldus.

Kuna iga ettevõte on erinev, siis on ka nende likvideerimisel erinev raskusaste. Selliselt ei ole kindlat fikseeritud hinda võimalik töödele anda. Kui soovid meilt tellida ettevõtte likvideerimise, siis võta meiega ühendust ning arutame läbi täpsed tingimused ning summad.

Aabergi ettevõtte likvideerimise hinnakirja näete siit.


  [recaptcha id:recaptcha theme:dark size:compact]